پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (500)

2-2-5-1-تعریف سینما و فیلم 572-2-5-2-ماهیت سینما 582-2-5-3-نظریه فیلم 602-3-پیشینه پژوهش 612-3-1-پیشینه تحلیل گفتمان 612-3-2-تحلیل گفتمان انتقادی 662-3-3-برخی از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی 692-3-4-برخی از پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران غیر ایرانی 742-3-5-تحلیل مطالعات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (501)

۲-۱ -5 روانتحلیلی فیلم30۲-1-6 تحلیل فمینیستی فیلم31۲-۱ -7 تحلیل فیلم و پساساختارگرایی32۲-1-8 نظریه شناختی و تحلیل فیلم32۲-۱ -9 مطالعات فرهنگی فیلم34۲-1-10 مطالعه جامعه شناختی فیلم35۲-۱ -11 مطالعه انتقادی فیلم36۲-1-12 گفتمان اقتصادی فیلم37۲-۱ -13 گفتمان سیاسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (502)

سایت منبع 3-3- گفتمان جنسیت در دوره صفویه………………………………………………………………………………………………………………………………81 3-3-1- دو جنس گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………853-4- دوران قاجار از 1796 م تا 1852 م (1175 تا 1231 ه.ش)……………………………………………………………………………………893-5- گفتمان جنسیت در دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………..913-6- مدرنیته در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………107فصل چهارم: تأثیر گفتمان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (503)

2 -6- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش172-6-1- نظریه‌های اثرات رسانه‌ها172 -6- 1 –1- رسانه وتغییرالگوهایرفتاری182 -6- 1 –1– 1 – عوامل موثربرسرمشق گیری222 -6- 1 –2 – رسانه وتبلیغات فرهنگی242 -6- 1 – 3 – میزان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (505)

1-5-4: معرفی گونه (ژانر)ها ……………………………………………………………………………………76 2-5-4: ژانر فیلمها …………………………………………………………………………………………………80فصل پنجم: نتیجهگیری 1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….83منابع …………………………………………………………………………………………………………………………..88مقدمه :واژه سینمای دینی خصوصا در این سه دهه اخیر واکنشها و برداشتهای متفاوتی را در ذهن اهالی هنر، سینماگرها، Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (506)

2-2-5- مربع نشانه‌شناسی گرماس2-2-6- نشانه در نگاه گفتمانی2-3- تعامل نشانه‌شناسی و پدیدارشناسی2-3-1- پدیدارشناسی هوسرل2-3-2- مرلوپونتی و ادراک حسی2-4- نشانه-معناشناسی سیال2-5- گفتمان2-5-1- تاریخچه گفتمان2-5-2- نظریه‌های گفتمان2-6- تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان2-7- عملیات زبانی و شاخص‌های اصلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (496)

4-1-4- روش‌های به کارگیری عناصر تصویری گذشته به شکلی نوین814-1-5- گرافیک ایران در رابطه با غرب824-2- هویت4-2-1- مفهوم هویت854-2-2- اهمیت هویت864-2-3- بحران فرهنگی انسان معاصر864-2-4- هویت ایرانی874-2-5- نقش هویت در گرافیک ایران904-2-6- ارتباط میان هویت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (497)

4 – 7 : بررسی کاغذ ……………………………………………………………………………………………….. 132-130 4 – 8 : بررسی جلد ………………………………………………………………………………………………… 134-132 فصل پنجم: جمع بندی 5 – 1 : نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………….. 137-136 5 – 2 : ارائهی پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… 138 Read more…

By 92, ago