د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران
دورة 7، شمارة 4 زمستان 1394 ص. 740- 715

شناسايي عوامل مؤثر بر اعتمادسازي در شبكه هاي اجتماعي برخط
به كمك روش الكترة فازي
الهام حقيقي1، غلامعلي منتظر2
چكيده: اعتماد يكي از عوامل اصلي ايجاد رضايت و تكرار استفادة كـاربران از خـدمات بـرخطاست. به همين دليل هدف مقاله حاضر، شناسايي و رتبه بندي عوامل اثرگذار بر اعتمـاد كـاربراندر شبكه هاي اجتماعي الكترونيكي است. بنابراين در اين پژوهش، ضـمن معرفـي مـدلي بـرايعوامل اثرگذار بر اعتماد كاربران شبكه هاي اجتماعي برخط، بـه كمـك روش الكتـرة فـازي بـهرتبه بندي آنها پرداخته شده است. مسئلة شناسايي عوامل تأثيرگـذار بـر اعتمـاد از نـوع مسـائلتصميم گيري چندمعياره است؛ ضمن اينكه بيشتر عوامل مؤثر بر آن با ابهام همراه بوده و قطعـينيستند. به همين دليل براي دسته بندي آنها از روش الكترة فازي بهره برده شده است. با اجراي اين روش روي داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه، مشخص شد با توجه به انواع شـبكه هـاياجتماعي، ويژگي هاي »كاربردپذيري«، »پشتيباني از فناوري بـه روز«، »يكپـارچگي « و »ميـزانبرخورداري از اخلاق« در صدر عوامـل اثرگـذار بـر اعتمـاد كـاربران قـرار دار نـ د و بـه طـوركلي»ويژگي هاي وبگاه« و »ويژگي هاي فناورانه« در مقايسه با »ويژگي هاي امنيتي«، »ويژگي هاي فردي ـ اجتمـاعي « و »ويژگـي هـاي فرهنگـي كـاربر « از اهميـت بيشـتري برخوردارنـد . نتـايجبه دست آمده از تحليل حساسيت در تغيير وزن معيارها نيز نشان مي دهد ابهام و عدم قطعيـت درورودي هاي مسئله تأثيري بر خروجي روش الكترة فازي نمي گذارد.

واژه هاي كليدي: اعتماد، الكترة فازي، شبكههاي اجتماعي برخط، مدل الكتره، نظرية فازي.

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات، دانشكدة فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مـدرس، تهـران،ايران
دانشيار گروه مهندسي فناوري اطلاعات، دانشكدة فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 04/11/1393
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 16/06/1394
نويسندة مسئول مقاله: غلامعلي منتظر
E-mail: montazer@modares.ac.ir
مقدمه
اعتماد جزئي از سرماية اجتماعي به شمار مي رود (كولمن، 1988؛ فوكوياما، 1997 و پاتنام، 2000) كه شاكلة آن، آسيب پذيري است. به اين معنا كه اعتماد، ميل به آسيب پذيري يا وضـعيت ي روحـي تعريف مي شود كه قصد پذيرش آسيب بر اساس انتظارات مثبت از انديشه و رفتار طرف مقابـل را دربردارد و در روابط و تعاملات افراد، با پذيرش آسيب بر اساس انتظارات مثبت از انديشه و رفتـارطرف مقابل شكل مي گيرد (راسيو، سيتكين و بارت، 1998). اعتماد رابطه اي دوطرفـه ، پيچيـده و كمتر درك شدة افراد در شبكة اجتماعي است، ابعـاد بسـياري دارد و در شـكل گيـري اجتماعـاتپايدار، ارزيابي اعتبار و كيفيت اطلاعات و چگونگي جريان آنها در شـبكه ، تـأثير شـايان تـوجهيمي گذارد (آدالي، 2010). با ظهور وب 2 و به دنبال آن شبكه هاي اجتماعي برخط1، ارتباط افراد به محيط هاي الكترونيكي نيز گسترش يافت. در كنار مزاياي اين شبكه هـا همچـون تقويـت روابـطاجتماعي، تعلق و هويت اجتماعي، مشاركت سياسي و اجتماعي، توسعة استفاده از رايانه، بارگذاري اطلاعات و به طور كلي رشد سواد رسانه اي (فانديشن، 2011)، معايب آن را نيز نبايد دور از ذهـنداشت؛ معايبي همچون اَعمال كاربران غيرقابل اعتمادي كه سبب نقض حريم خصوصي افـراد وافزايش آسيب پذيري فرد و كاهش اعتماد وي به چنين شبكه هايي مـي شـود و در نتيجـه سـببمحدودكردن اطلاعات به اشتراك گذاشته توسط فـرد مـي گـردد (ال. عـوفي، كـيم و السـاديك،2012). همان گونه كه اعتماد در دنياي واقعي پاية شكل گيري رابطه ها و گروه هاست، در اجتمـاعالكترونيكي نيز مطرح است و مي توان گفت به دليل نبود رابطة چهره به چهره و حضور فيزيكـي دراجتماع برخط، اعتماد از اهميت بيشتري نسبت به اجتماع برون خط برخوردار اسـت . بـا توجـه بـهنفوذ و گسترش شبكه هاي اجتماعي برخط بين كاربران و همچنين با توجه بـه اهميـت موضـوعاعتماد در اين زمينه، گردآوري و رتبه بندي عوامل اثرگذار بر اعتماد كاربران اين شبكه ها بـه جـا ومناسب است؛ چراكه شناسايي چنين عواملي كمكي خواهـد بـود بـه ارائـهدهنـدگان شـبكه هـاياجتماعي در زمينه هاي مختلف كه با در نظرگرفتن آن به ارائة خدمات بهتري بپردازند و درنتيجـهاعتماد كاربران شبكه ها را جلب كرده و افزايش دهند. ضمن آنكه تعـداد كـاربران ايرانـي كـه بـهاستفاده از شبكههاي اجتماعي برخط مي پردازند، رو بـه افـزايش اسـت و در پاسـخ بـه نيـاز ايـنكاربران، شبكه هاي اجتماعي ايراني نيز راه اندازي شـدند . مطالعـات ي كـه بـه موضـوع اعتمـاد بـ ر شبكه هاي اجتماعي پرداخته اند، بيشتر از نظر ساختاري يا رتبه دهي هر يك از كاربران به محتواي كاربر ديگر، به بررسي اعتماد كاربران در اين وبگاهها پرداخته اند (گلبـك، 2005 و شـين، 2010).
به همين دليل، مقالة حاضر به شناسايي عوامل مؤثر بر اعتماد كاربران در شـبكه هـاي اجتمـاعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Online Social Network
مي پردازد و تلاش مي كند اين عوامل را بر اساس اهميتشان در انواع شبكه هاي اجتماعي بـرخط ، رتبه بندي كند. اين نوشتار بدين شرح ادامه مي يابـد؛ در بخـش دوم مطالعـات پيشـين در زمينـةاعتماد در محيط الكترونيكي بررسي مي شود و پس از آن، به شناسايي و تبيين عوامـل مـؤثر بـراعتماد كاربران مي پردازد. در بخش سوم، ضمن معرفي روش هاي تصميم گيري چنـدمعياره ، روش الكترة فازي تشريح مي شود. بخش چهارم نحوة جمـع آوري دادههـا را بيـان مـي كنـد و بـا روشالكترة فازي به رتبه بندي عوامل مؤثر بر اعتماد كاربران مي پـردازد . در بخـش پـنجم بـه تحليـلحساسـيت روش الكتـرة فـازي بـا تغييـر وزن معيارهـا پرداختـه مـي شـود و پـس از آن دادههـا تجزيه وتحليل مي شوند. بخش آخر نيز نتايج پژوهش را بيان ميكند.
پيشينة پژوهش
تاكنون محققان زيادي دربـارة اعتمـاد در محـيط الكترونيكـي مطالعـه كـرده انـد (جـدول 1). در مطالعه اي، از طريق بحث گروهي ميان سيزده فرد مبـتلا بـه فشـارخون در حـين جسـت وجـو ي اطلاعات دربارة بيماري فشارخون، عوامل مؤثر بر اعتماد افراد بررسي شد و نتيجـه نشـان داد دو عامل شهرت و محتواي وبگاه ها، عوامـل مـؤثر بـر اعتمـاد هسـتند (سـايلنس، بريثـز، هريسـز وفيشويك، 2007). در پژوهش ديگري عوامل تأثير گذار بر ايجاد اعتماد بـين افـراد و وبگـاه هـايتجاري بررسي شد كه بر اساس آن سه بعد اعتماد سرشتي1، اعتماد بين فردي2 و اعتماد سـازمانيناشي از اينترنت، مهم ترين عوامل مؤثر بر اعتمـاد شناسـايي شـدند (تـن و سـاترلند، 2004). ايگـرعوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد را در چهار دستة »فيلترهاي پـيش از تعامـل «، »ويژگـي هـاي رابـطكاربر«، »محتواي اطلاعاتي« و »مديريت« طبقه بندي كـرد (ايگـر، 2003). در پژوهشـي ديگـر، شش عامل تأييدكنندگان3، نمانام تجاري4، پيمايش، نماي كلـي وبگـاه5، كامـل بـودن اطلاعـاتوبگاه6 و فناوري7، عوامل ايجادكنندة اعتماد در تجارت الكترونيكي معرفي شدند (كيم و بنبسـت،2003). بارت و همكارانش تمام عوامل مؤثر بر اعتماد كاربر را در قالب ويژگـي هـاي مشـتري ووبگاه به صورت مدلي مفهومي ارائه كردند. در اين پژوهش 91 عامل مرتبط با وبگاه شناسايي شد كه در نهايت پس از دسته بندي، نُه عامل حريم خصوصي و امنيت، مهر اعتماد، پيمـايش، نمـاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dispositional trust
Interpersonal trust
Seals of approvals
Brand
Presentation
Fulfillment
Technology
كلي وبگاه، نمانام تجاري، راهنمايي استفاده از وبگاه، بي خطابودن، كامل بودن اطلاعات و اجتماع، انتخاب شدند (سلطان و اربان، 2002). شانكر عوامل ايجادكنندة اعتمـاد بـرخط را در سـه دسـتةكلي ويژگي هاي وبگاه، ويژگي هاي كاربر و ساير عوامل طبقه بندي كرد (شانكر، سلطان و اربـان ، 2002). وانگ بر اهميت عوامل مختص به طراحي وبگاه تمركز كرد و نتيجه گرفت نوع و شـيوةطراحي وبگاه از عوامل ايجادكنندة اعتماد در مشتريان است (وانگ و امورين، 2005). اشنايندرمن نيز در پژوهشي به مطالعة روش هاي بهبود اعتماد مشـتريان در تجـارت الكترونيكـي پرداخـت و عواملي همچون عملكرد گذشتة وبگاه، نظر كاربران فعلي و گذشتة وبگاه، تأييديه هـاي اشـخاصثالث، خط مشي هاي فهميدني و اجراشدني دربارة امنيت و ايمني اطلاعات را عوامـل اثرگـذار بـر اعتماد دانست (اشنايدرمن، 2000).
جدول 1. خلاصة مطالعات پيشين در زمينة اعتماد برخط
مرجع عوامل مؤثر بر اعتماد حوزة مطالعه
ونس و همكارانش (2008) كيفيت سيستم، اعتماد سازماني، سهولت استفاده و فرهنگ دستاوردهاي فناورياطلاعات
كاريتور و همكاران (2003) عوامل خارجي (اعتمادكننده، موضوع اعتماد (وبگـاه) و موقعيـت ) عوامل ادراكي (اعتبار، سهولت، ريسك) تجارت الكترونيكي
كيت و همكاران (2013) تأييدية شخص، شهرت و سياست برگشت از فروش چسكين (2000) كاملبودن اطلاعـات وبگـاه، فنـاوري، نمانـام تجـاري، تأييديـةشخص ثالث، پيمايش، ارائه تن و سادرلند (2004) اعتم اد سرش تي (ب رونگراي ي، روانرنج وري، س ازگاري، ب ا وجدانبودن، استقبال از تجربهكردن)، اعتماد سـازماني (حفاظـتدرك شده از اينترنت، تجربة اينترنت)، اعتماد بين فردي ايگر و همكاران (1998) انتقال، شهرت، آشنايي، نگرش، همكاري، خيرخواهي، شفافيت وانگ و امورين (2005) طراحي گرافيكي، ساختار طراحي، بعد محتوايي، عوامل اجتماعي ايگر و همكاران (2003) فيلترهاي پيش از تعامـل، ويژگـيهـاي رابـط كـاربر، محتـواياطلاعاتي و مديريت روابط
همان گونه كه از نظر گذشت، هريك از پژوهش هاي يادشده بعد خاصي از اعتمـاد را در نظـرگرفتند و آن را در زمينة موضوع مطالعة خود تشريح كردند. با توجه به نتايج پژوهش هاي پيشين، عوامل مؤثر بر اعتماد كـاربران شناسـايي شـد و در پـنج طبقـة اصـلي » ويژگـيهـاي امنيتـي«، » ويژگيهـاي ف ن اورانـه«، »ويژگـي هـاي وبگـاه«، » ويژگـيهـاي فـرديـ اجتمـاعي كـاربر« و
»ويژگي هاي فرهنگي كاربر« قرار گرفت. اين دسته بندي در شكل 1 نشان داده شده است.

شكل 1. عوامل مؤثر بر اعتماد كاربران در شبكه هاي اجتماعي پيشينة نظري پژوهش ويژگي هاي امنيتي
با محبوبيت روبهرشد شبكه هـاي اجتمـاعي و درج اطلاعـات شخصـي كـاربران در آن، موقعيـتمناسبي براي تهاجم ويروس نويسان، نفوذگران1 و سارقان اطلاعات بهوجـود آمـد. امنيـت از سـهجزء يكپارچگي2، دسترس پذيري3 و محرمانگي4 شكل ميگيرد (عثمان و همكاران، 2012؛ مركـو و بريثوپت، 2014). يكپارچگي به اين معناست كه تغييرات ناخواسته يا غيرمجاز در داده ها ايجـادنشود؛ منظور از دسترس پذيري، در دسترسبودن سامانه و دادهها براي كاربران است و محرمانگي به قابليت دسترسي سامانه و داده ها تنها براي افراد و كاربران مجاز اشاره دارد (ژئلـوا، سـاهايمي،ليزاواتمي و ناديراه، 2012).
ويژگي هاي فناورانه
ويژگي هاي فناورانه بـه عوامـل زيرسـاختي و فنـي شـبكه هـاي اجتمـاعي، ماننـد سـامانه هـا ي پيشنهاددهنده (كالا يا خدماتي را با توجه بـه سـابقة نظـر و علاقـة قبلـي كـاربر بـه او پيشـنهاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hackers
Integrity
Availability
Confidentiality
مي دهد)، پشتيباني از فنا وري به روز، تخصيص فضاي كافي به كاربر و ميزباني شـبكه اشـاره دارد(گرونوس، 2001؛ گاياتري، تـوني و آياسـودها، 2012؛ اويـل ، شـاور و وگـاتلر، 2003 و سـاروار،كاريپس، كونستان و ريدل، 2000).
ويژگي هاي وبگاه
عواملي مانند داخلي يا خارجي بودن شبكه، جذابيت ديداري1، كاربردپذيري2، شـهرت 3، راهنمـا 4 و آموزش5 مناسب كه از جنبة مشهودتري نسبت به ساير عوامل برخوردارند، از ويژگي هاي شبكه اند كه در ادامه به تشريح هر يك پرداخته مي شود.
الف) داخلي يا خارجي بودن شبكه: تنوع نژادي و قـوميتي بـه سـطح اعتمـاد كمتـري منجـر مي شود؛ زيرا جوامع همگن سليقه هاي مشابهي دارند يا گروه اكثريت با همگني مخالف انـد (لـي،2006). بنابراين مي توان گفت داخلي يا خارجي بودن شبكه در اعتماد كاربران نيز اثرگذار است.
جذابيت ديداري: جنبة مشهود محيط برخط تعريف مي شود كه نگاه و احساس و به بيـاني ، جذابيت درك شدة وبگاه مانند طر ح هاي متقارن، استفاده از اشكال، رنـگ و روشـنايي مناسـب رادربرمي گيرد (كاير، 2008؛ دورن و ساهينيان، 2012 و ونس و همكاران، 2008).
كاربرد پذيري: به معناي روش هـا و فراينـدهاي قراردهـ ي وبگـاه در اختيـار كـاربران اسـت؛ به طوري كه نيازهاي كاربران در سريع ترين زمان و به بهترين روش برآورده شود. كـاربرد پـذيريبه صورت جزئي تر به چهار بخش دسته بندي مي شود كه عبارت اسـت از: دسترسـي 6، شناسـايي 7، هدايت كاربر8 و محتوا9. دسترسي بهمعناي در دسترس بودن سامانه و داده ها براي كاربران اسـت .
شناسايي پاسخ به اين سؤال كاربر است كه فعاليت وبگاه چيسـت؟ هـدايت كـاربر بـه پيمـايش،حركت، جابه جايي و سير كاربر در وبگاه اشاره دارد و بايد به گونه اي باشد كه كاربر براي دسترسي به قسمت ديگر وبگـاه بـا سـختي يـا مشـكل روبـه رو نشـود . محتـواي وبگـاه نيـز بايـد ضـمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Visual appeal
Useability
Reputation
Advice
Tutoring
Accessibility
Identity
Navigation
Content
صحيح بودن، از حروفچيني خوبي برخوردار باشد (كاير، 2008؛ دورن و ساهينيان، 2012 و ايگـر،2003).
د ) شهرت: شهرت وبگاه نيز يكي از عوامل بسيار مهم در جلب اعتماد كاربران است كـه رغبـتكاربران براي پيوستن و اعتمادكردن به وبگاه را افـزايش مـي دهـد . در ايـن مقالـه از معيارهـايرتبه بندي صفحة وبگاه شبكة اجتماعي، تعداد كاربران و ميزان ترافيك وبگاه براي تعيـين ميـزانشهرت شبكة اجتماعي بهره برده شده است (دورن و ساهينيان، 2012 و زامبونيني، 2009).
ه) راهنما و آموزش مناسب: با توجه به نوظهوربودن شبكه هاي اجتمـاعي و همچنـين فضـايپيچيده و پيوندهاي فراوان در آنها، نياز به آموزش كاربران امري ضروري است كه به كمك يكـي از روش هاي آموزش متني، ويديويي، تور آموزشي و شبيه سـازي اجـرا مـي شـود (بـارت، شـانكر،سلطان و اربان، 2005؛ والسزاچ و لاندگرن، 2004).
ويژگي هاي فردي كاربر
از جمله عوامل اين دسته كه در مطالعات از آن با عنوان عوامل اثرگذار بر اعتماد كاربران ياد شده است، مي توان به سن، جنسيت (چنگ، چئونگ و تنگ، 2013)، شغل، درآمد و تحصـيلات كـاربراشاره كرد (آلوم، پاتولني، ريد و استورجيز، 2010؛ آنانيو و گوريو، 2013؛ دلهـي و نيـوتن، 2003 و لي، 2006).
ويژگي هاي فرهنگي كاربر
ونس و همكارانش در پژوهشي فرهنگ را عاملي مؤثر بر اعتمـاد كـاربر معرفـي كردنـد (ونـس،كوساكو، استراب، 2008). بنابراين اين دسته به ويژگي هايي از كاربر شامل تجربة استفادة قبلي از
وبگاه (شانكر، اربان و سلطان، 2002) و عوامل فرهنگي اشاره دارد. فرهنـگ كـه مجموعـه اي از باورها، ارزش ها و هنجار ها است، در شكل گيري اعتماد اهميـت بسـياري دارد (كـاير، 2008). در اين مقاله، شاخص هاي فرهنگ بر اساس ميزان باورها و بينش فرد و ميـزان برخـورداري فـرد ازاخلاق در نظر گرفته شده است (دلهي، 2005؛ برت، 2010 و زولين، 2004).
روش هاي تصميمگيري چندمعياره
همانگونه كه اشاره شد، پژوهش هاي بسياري عوامل مؤثر بر ايجاد اعتماد را شناسايي كـرده انـد،اما در هيچ يك از پژوهشها اين عوامل اولويت بندي نشده است. به همـين دليـل در ادامـ ة رونـدشناسايي عوامل مؤثر بر اعتماد كاربران، بـه اولويـت بنـدي ايـن عوامـل بـا در نظرگـرفتن انـواعشبكههاي اجتماعي پرداختهايم. بديهي است چنين تحليلي در انتخاب راهكارهاي مناسـب بـرايراه اندازي يا بهبود وبگاه شبكة اجتماعي مفيد خواهد بود. به منظور مقايسة دقيق و انتخاب ترتيـببهينه و وزن هاي نسبي عوامل، بايد به دنبال روشي معتبر براي تصميم گيـري باشـيم. روش هـايتصميم گيري با توجه به وضعيت خاص مسئله و هدف اصلي آن انتخاب مي شوند. در اين مسـئلهبيست گزينه (عامل) وجود دارد كه امتيازدهي به آنها بـا توجـه بـه اهميـت هـر گزينـه در انـواعشبكه هاي اجتماعي صورت مي پذيرد. مرسوم ترين روش براي تعيـين اولويـت هـر عامـل، روش تصميم گيري چندمعياره است كه در آن به جاي استفاده از يك معيار سنجش بهينگي، از چنـدينمعيار بهره برده مي شود. از آنجا كه اقلام محتوايي با توجه به معيارهاي مختلفي انتخاب مي شود، رويكرد مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه1 براي حـل آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت (اسـديصومعه، 1389). از ميان مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه، ويژگـي هـا ي منحصـربه فـرد روشالكتره2 مانند تكيه بر روابط رتبه بندي برتر كه لزوماً به رتبه بندي تمـام گزينـه هـا نمـي انجامـد و ممكن است گزينه هايي حذف شوند؛ استفاده از آستانة برتري و بي تفاوتي (بوچانان، 1998) و نيـزشاخص هايي مانند پشتيباني از انواع داده با مقياس هاي رتبه اي، عـددي و تركيبـي؛ پشـتيباني ازمقايسه هاي زوجي (بهترين ابزار براي كسب نظر خبرگان)؛ پشتيباني از معيارهاي كمـي و كيفـي؛قابليت كار با انبوهي از گزينه ها و معيارها؛ ماهيت جبراني آن و قدرت زياد تفكيك معيارها، مـا رابر آن داشت كه براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر اعتماد كـاربران بـر شـبكههـاي اجتمـاعي، روش يادشده را برگزينيم (رويي، گركو، روي، اويي و اسكي، 2013؛ گويتوني و مارتل، 1998 و حـاتميماربيني، توانا، مرادي، كنگي، 2013).
تاكنون از روش الكتره نسخه هاي گوناگوني مانند الكترة 1، الكتـر ة 2، الكتـر ة 3، الكتـر ة 4 و الكترة IS گسترش يافته است (گويتوني و مارتل، 1998). در اين پژوهش تلاش مي شود عوامـلمؤثر بر اعتماد كاربران رتبه بندي شوند كه لزوماً به رتبه بندي همة گزينه ها منجر نمي شود. بـراياين كار روش الكترة 1 و الكترة IS از بقيه مناسب تـر اسـت و چـون الكتـر ة IS برپايـة الكتـرة 1 ساخته شده است، از روش يادشده براي پژوهش حاضر بهره برده مي شود (روي، 1991).
مشكل اصلي روش الكتره، نياز به اندازه گيري دقيق درصد عملكرد و وزن معيارهاست كه در دنياي واقعي نمي توان آنها را به طور دقيق اندازه گرفت. از آنجا كه بسـياري از تصـميم گيرنـدگاننظر خود را در قالب عبارت هاي زباني مانند كم، متوسط و زياد بيان مي كنند، نظرية فـازي بـراي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Multiple Attribute Decision Making(MADM)
Elimination Et Choix Traduisant la Realite (ELECTRE)
مدلسازي چنين ابهام هايي به كارگرفته شده است. الگوريتم اجرايي اين روش در شـكل 2 آورده شده است (حاتمي و همكاران، 2013 و حاتمي، ماربيني و توانا، 2011).

شكل
2
.
گام

روش

هاي

الكترة
1

فازي

منبع
:

همكاران

و

حاتمي
)
2011
(

ها

گزينه

بندي

رتبه
نهايي

ماتريس

ايجاد
ناهماهنگ

و

هماهنگ

ماتريس

ايجاد

هنجارشده

دار

وزن

فازي

تصميم

ماتريس

ايجاد
فازي

تصميم

ماتريس

ايجاد
ها

گزينه

عملكرد

ميزان

و

معيارها

وزن

بندي

جمع
ها

گزينه

عملكرد

و

معيارها

اهميت

براي

زباني

متغيرهاي

انتخاب
ارزيابي

معيارهاي

و

ها

گزينه

تعيين

شكل

2

.

گام

روشقیمت: تومان


پاسخ دهید