د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران
دورة 7، شمارة 4 زمستان 1394 ص. 788- 769

شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر پذيرش BYOD در سازمانها
با رويكردي فازي
خداكرم سليمي فرد1، عباس عباسي زاد2، رضا سياوشي3
چكيده: به دنبال رشد روزافزون فناوري اطلاعات، سازمان ها در پي افزايش قابليت دسترسـي و مبادلة داده ها با كمترين هزينه اند. هدف اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامـل مـؤثر بـرپذيرش BYOD است. BYOD سياستي است كه به كاركنان اجازه مـي دهـد از دسـتگاه هـاي شخصي مانند گوشي هوشمند، تبلت و لپتاپ براي وظايف سازماني استفاده كننـد . در پـژوهشپيش رو به كمك ديدگاه خبرگان و بازخواني پژوهش هاي پيشين، مـدل ي نـوين بـراي سـنجشاهميت عامل هاي اثرگذار در پياده سازي BYOD پيشنهاد شد. ساختار مـدل پيشنهاد شـده از دو معيار اصلي تشكيل شده است كه هر يك ده زيرمعيار را دربرمـي گيـرد . بـراي يـافتن وزن هـرعامل اثرگذار، روش تحليل سلسله مراتبي فازي اصلاحشده به كار گرفته شـد . بـا بهـره منـدي از پرسشنامة ويژة اين روش، ديدگاه خبرگان گردآوري شد و به هر يك از معي ارهـاي مـدل وزنـي اختصاص يافت. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد عوامل سياستي در رتبة نخست اهم يـت قـراردارد و عوامل تمايل رفتاري در استفاده از فناوري در اولو يـت بعـدي جـاي گرفتـه اسـت. مـدلپيشنهادي اين پژوهش، نخستين مدل ارائه شده براي سنجش عاملهاي اثرگذار در پيادهسـازيBYOD است و مي توان آن را در پياده سازي موفق BYOD به كار ميرود.

واژه هاي كليدي: پذيرش فناوري، پياده سازي فناوري، تحليل سلسلهمراتبي فازي، BYOD.

استاديار گروه مديريت صنعتي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
مربي گروه مديريت صنعتي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 28/04/1393
تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 11/08/1394
نويسندة مسئول مقاله: خداكرم سليمي فرد E-mail: salimifard@pgu.ac.ir
مقدمه
افزايش دستگاهها و فناوريهاي رايانهاي در دهههاي هشتاد و نود ميلادي، سازمانهـا را بـر آنداشت كه به سرعت براي انطباق با روند استفادة كاركنان از دستگاههاي شخصـي در محـل كـار، تلاش كنند. با اينكه در آن زمان، بسياري از سازمانها از فوايد فناوريهايي چون رايانههاي قابل حمل به دليل مسائل كنترل و امنيت دادهها آگاهي داشـتند ، از ايـن فنـاوريهـا اسـتقبال زيـادينكردند (سنتوش ردي، 2012). همزمان با رشد روزافزون فناوري اطلاعات در سده بيسـت ويكـم ، سازمان ها به دنبال كم هزينه ترين راه افزايش دسترسي و مبادلـ ة داده هـا بـراي كاركنـان هسـتند (آستاني، ردي و تسما، 2013). يكي از سياست هـايي كـه سـازمان هـا بـراي ايـن هـدف بـه كـارمي گيرند، سياستي است كه »دستگاه خودت را بياور« يا BYOD1 ناميده ميشود. بر اساس ايـنسياست، كاركنان (و حتي مشتريان) از دستگا ههاي شخصي مانند گوشي هاي هوشـمند، تبلـت و لپتاپ براي كارها و مسـئوليت هـاي اداري خـود اسـتفاده مـي كننـد (هنسـما، 2013). در واقـع BYOD به معناي استفاده از دستگاههاي شخصي بـراي انجـام كارهـاي رسـمي سـازمان اسـت
(ويگنش و آشا، 2015). اين دستگاهها در هر مكاني انعطاف پذيري خوبي براي افزايش دسترسـيكاركنان به اطلاعات كاري فراهم ميكنند (آستاني و همكاران، 2013). چنـين سياسـتي نـه تنهـاتوانايي، چابكي و مشتري مـداري سـازمان را افـزايش مـيدهـد، بلكـه بـه كاركنـان در خلـق وبه كارگيري دانش در محل كار كمك ميكند (سنتوش ردي، 2012). بـر اسـاس گـزارش شـولز(2014) در 31 درصد از سازمانها BYOD هنوز در حال ارزيابي است، 26 درصد از سـازمان هـابراي استفاده از دستگاههاي شخصي محدوديت قائل شده اند، در 24 درصد از سازمان ها بـهطـورگسترده اي از دستگاههاي شخصي استفاده مي شود و در 40 درصد از شـركت هـا نيـز كاركنـان ازدستگاههاي متعلق به شركت به طور گسترده اي استفاده ميكنند.
مطالعة انجمن مديريت اطلاعات2 در سال 2011 (د  دچ، ليو، لي و لاجامي، 2013)، بهـره وري در كسب وكار و كاهش هزينه را اولويت اصلي سازمانهاي جهاني معرفي كرد؛ بـهطـوري كـه ازلحاظ اهميت براي مديران در رتبـ ة چهـارم قـرار گرفـت . توسـعة سـريع اسـتفاده از تبلـتهـا وگوشي هاي هوشمند به انتشار اين گونه دستگاههاي شخصي در سازمانها منجر شده است. از اين رو، امروزه پذيرش اين تغيير بزرگ در سازمانهـا همزمـان بـا افـزايش اثربخشـي و بهـرهوري، ريسكهاي احتمالي را به حداقل رسانده است (سنتوش ردي، 2012).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bring Your Own Device
Society of Information Management (SIM)
مزيت ها و چالش هاي بهرهمندي از BYOD را مي توان در سه بخش مصرف كننده، سـازمان و واحد فناوري اطلاعات سازمان، بررسي كرد. به كارگيري BYOD مـيتوانـد سـودهـايي بـراي مصرفكننده داشته باشد. در برخي از اين سـود هـا، آزادي اسـتفاده از دسـتگاههـا، سـبك كـار و ارزشهاي شخصي افزايش مي يابد. استفاده از دستگاه براي كار و زندگي شخصي سبب افـزايشرضايت شغلي، كاهش پيچيدگي در استفاده از دستگاه و بهبود تجربة كاري مي شود. سازمان نيـز ميتواند با بهكاربردن سياست BYOD به سودهايي دست يابد. كاركنان زمان بيشـتري را بـرايكارها به ويژه در تعطيلات اختصاص ميدهند، از اين رو به شكل شايان توجهي به توانمندسـازيكاركنان منجر مي شود.
يكي از فعاليتهاي واحد فناوري اطلاعات در سازمان، مديريت زيسـت چرخـة دسـتگاه هـا و تجهيزات فناوري اطلاعـات در سـازمان اسـت . BYOD فرصـتي اسـت بـراي بخـش فنـاوري اطلاعات بهمنظور رهايي از مديريت زيست چرخـة دسـتگاه هـا كـه در واقـع جـزء دارايـي هـايغيرراهبردي سازمان به شمار ميرود. از وظايف ديگر بخش فناوري اطلاعات، آمـوزش چگـونگي استفاده از دستگاهها به كاركنان است كه در صورت پياده سازي BYOD، افـراد از دسـتگاههـايشخصي استفاده خواهند كرد و نياز به آموزش كمتري خواهند داشت. همچنين، بخش زيـادي ازعمليات نگهداري به خود اشخاص واگذار خواهـد شـد. بـا حـذف ايـن وظـايف، بخـش فنـاورياطلاعات ميتواند وقت بيشتري ر ا به پروژههاي راهبـردي سـازمان اختصـاص دهـد (فوجيتسـو،2013). در واقع، تمركز واحد فناوري اطلاعات از بخش سخت افزاري در سازمان تا حد زيادي بـهبخش نرم افزار و برنامههاي كاربردي و خدمت رساني منتقل ميشود ( وي. ام. ور، 2013).
در كنار فرصت هاي يادشده، سازمان با چالشهايي مانند نيـاز بـه پشـتيباني از دسـتگاه هـايگوناگون، ايمني در دسترسي به شبكة سـازمان (برادلـي، لوكـاس، مكـوآلي، مـدكالف و بوكـاليو،2012)، به روزرساني پيوندهاي نو براي دستگاه هاي جديد، تدوين و اجراي سياستهاي استفاده از دستگاهها براي اتصال به شبكة سازمان، حفاظت از دادهها و پيشگيري از نشر آنها و لغو دسترسي به شبكه (آندرسن، 2013) نيز روبه رو مي شود.
اگرچه به كارگيري BYOD رو به گسترش است، مطالعات اندكي در زمينة اين پديـده وجـوددارد. پژوهش هاي پيشين بيشتر به راهبردها، سود ها، پيشگيرانه هـا و جنبـههـاي فنـي و امنيتـيپرداخته اند و كمتر پذيرش اين فناوري را بررسـي كـرده انـد . در پژوهشـ ي برادلـي و همكـاران ش (2012) 5000 شركت را در نُه كشور بررسي كردند و دريافتنـد 89 درصـد از واحـدهاي فنـاورياطلاعات به گونهاي از BYOD استفاده ميكنند. يافته هاي پژوهش دليل گرايش بـهBYOD را در دو زمينة كلي پذيرش فناوري و عوامل مختص به سياستگذاري BYOD معرفي كرده است. مدل پذيرش فناوري، روشي براي بررسي پذيرش فناوري اطلاعات از سوي كاربران است. براساس پژوهشهاي پيشين (لگريس، اينگهام و كـولرت، 2003)، بـا وجـود سـرمايه گـذاري هـايفراوان در زمينة فناوري اطلاعات، تنها 26 درصد از پروژههاي سيستمهاي اطلاعـاتي و كمتـر از6/23 درصد از پروژههاي بزرگ در زمان مشخص، با بودج ة تعيين شـده و در نظـر گـرفتن همـة نيازهاي سيستم، اجراي موفقي داشته اند و نزديك به يك سوم (28 درصد) از پروژهها لغو شدهاند.
از سوي ديگر، اجراي راهبردهـايBYOD تنهـا بـا سياسـتگـذاري جـامع امكـان پـذير اسـت.
سياست هاي گوناگوني در زمينة اجراي BYOD مطرح شـده اسـت كـه مـيتواننـد بـر پـذيرشBYOD در سازمان مؤثر باشند.
اين پژوهش تلاش مي كند با شناسايي و اولويتبنـدي عوامـل مـؤثر بـر پـذيرشBYOD ، شكاف پژوهشي در اين زمينه را پر كند. نتايج اين پژوهش خـط مشـي گـذاران و بخـش فنـاورياطلاعات سازمان را در زمينة ساخت چارچوب مناسـب بـراي اسـتفادة كاركنـان از دسـتگاههـايشخصي در سازمان و نيز اتخاذ تصميمهاي مناسب براي پيادهسازي BYOD كمك مـي كنـد . از سوي ديگر، به مديران كمك ميكند سرمايههاي شركت را بر عواملي متمركز كنند كه بيشترين تأثير را بر پذيرش اين سياست داشته باشند.
اين پژوهش، نخست به مرور پـژوهش هـاي پيشـين در زمينـة BYOD و پـذيرش فنـاوريمي پردازد. سپس با توجه به ادبيات و نظر خبرگان، مدل مفهـومي معرفـي مـي شـود و بـه كمـك رويكرد فازي، به تحليل و اولويت بندي عوامل مؤثر بر پذيرش BYOD مي پردازد. در ادامـه نيـزيافتهها و نتايج ارائه مي شوند و با بيان نوآوري پژوهش نسبت به ساير پژوهشها و پيشـنهادهايكاربردي و پژوهشي خاتمه مي يابد.
پيشينة پژوهش
بهتاز گي سازمان ها در پي دستيابي به منافعي از بهرهوري و بازگشت سرمايه از طريق فناوري هاي مصرفكنندگان ( مانند تلفنهاي هوشمند و تبلت) هسـتند. بـر اسـاس مطالعـة شـركت آي. دي.
جي.1 در دسامبر 2013 روي 1155 صاحب نظر در زمينة فناوري اطلاعات، كاركنان با اسـتفاده ازدستگاههاي مصرف كنندگان2 به طور گستردهاي به برنامههاي كاربردي دسترسـي پيـدا كردنـد و شركتها نيز از اين روند انتظارات فراواني دارنـد . نزديـك بـه نيمـي از صـاحبنظـران معتقدنـدبرنامه هاي كاربردي تلفن همراه، بهرهوري افراد را افزايش ميدهد و نزديك به 70 درصد شـاهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IDG enterprise
Consumer devices
بازگشت سرمايه با استفاده از وسايل مصرفكنندگان (تلفن همراه و تبلت) بودند. با توجه به نتايجاين مطالعه، كمابيش نيمي از پاسخدهندگان در پي سرمايهگذاري در راستاي اسـتفاده از تبلـت وآموزش كاركنان براي بهرهبرداري هرچه بيشتر از ايـن رونـد هسـتند (آي. دي. جـي . اينترپرايـز،
.(2014
براي افزايش بازده سرمايه گذاري در زمينة فناوري اطلاعات و دستيابي به مزيت هاي آن، بايد دريافت كه در چه موقعيتي فناوري اطلاعات پذيرفتـه مـي شـود و اسـتفاد ة كـاربران را بـه دنبـالمي آورد. بنابراين، ميتوان از مدلهاي پذيرش فناوري براي نشان دادن عوامل مؤثر بر پـذيرش وپياده سازي BYOD بهره برد. دسته اي از عوامل سياستگذاري سازماني بخش فناوري اطلاعات نيز ميتواند بر پذيرش اين پديده تأثيرگذار باشد.
در زمينة پذيرش فناوري مطالعههاي فراواني وجود دارد (عليرضايي، جبارزاده، حاجي آخوندي و رحماني يوشانلوئي، 1392 و هاشميان، عيسايي، ميكائيلي و طباطبـايي، 1391)، ايـن مطالعـات مدل پذيرش فناوري را به شكلهاي مختلف توسعه داده اند و 40 درصـد از آنهـا توانسـته انـد بـهدرستي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري را پيش بيني كنند (لگريس و همكاران، 2003). نخستين بار ديويس در سال 1986 مدل پذيرش فناوري را بـر اسـاس مـدل تئـوري عمـل مسـتدل1، بـرايمدل سازي پذيرش فناوري اطلاعات معرفـي كـرد . در ايـن مـدل، دو عامـل برداشـت ذهنـي ازسودآوربودن و برداشت ذهني از كاربرد آسان، بر نگرش افراد نسبت به اسـتفاده از فنـاوري تـأثير مي گذارد. همچنين، برداشت ذهنـي از كـاربرد آسـان بـر برداشـت ذهنـي از سـود آوربودن تـأثير ميگذارد (شيخ شعاعي و علومي، 1386).
بر اساس جست وجوهاي نويسندگان اين مقاله در گوگل و گوگل اسكالر و نيز بازديد از وبگاه ساينس دايركت، در هيچ مقالهاي از مدل پذيرش فناوري براي مطالعه و اولويت بندي عوامل مؤثر بر پذيرش و پياده سازي BYOD بهره برده نشده است. تنها هنسما (2013) به بررسـي پـذيرشBYOD پرداخت و دريافـت بهـره وري و شـرايط آسـانگر دو عامـل مهـم پـذيرشBYOD در سازمان اند؛ اين در حالي است كه بيشتر ادبيات پژوهش بر امنيت و حاكميت تأكيد دارند.
آموكو ـ جيامپا و سلام (2004) از شكل توسعه يافتة مدل پذيرش فناوري بـراي پيـاده سـازيسيستم برنامه ريزي منابع سازماني استفاده كردند. در اين مدل عامل هايي ماننـد ارتبـاط هـا ، بـاورمشترك دربارة مزيت هاي سيستم و آموزش، عوامل بيروني مؤثر بر پذيرش فناوري معرفي شدند.
در جدول 1 برخي از پژوهشهايي كه در سال هاي اخير در اين زمينه اجرا شـده اسـت، مشـاهدهمي شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theory of Reasoned Action (TRA)
جدول 1. برخي از پژوهش هاي پيشين در زمينة پذيرش فناوري
يافته ها حوزه نويسنده
گرايش در بخش خصوص و دولتـي نسـبت بـهپذيرش فناوري اطلاعـات سـبز مشـابه اسـت، به جز برداشت ذهني از كاربرد آسان آن مقايسـة تف اوت در پ ذيرش فن اورياطلاعات سبز در بخـش خصوصـي ودولت ي ب ا اس تفاده از م دل پ ذيرشفناوري آكمان و ميشرا (2015)
ارائة مدل جامع پذيرش فناوري تلفن همـراه ازطريق توسعة مدل پذيرش فناوري پذيرش فنـاوري تلفـن همـراه توسـط معلمان سانچزـ پريتـو، اولمـوسـميلنانيس و گارسيا ـ پينالوو
توسعة مدل پذيرش فناوري اطلاعات؛ پيچيدگي فناوري بر برداشت ذهني از كاربرد آسـان تـأثير مثبت دارد؛ برداشت ذهني از كـاربرد آسـان بـرطرز تلقي نسبت به اسـتفاده از وب سـايتهـايورزشي فانتزي تأثير مثبت دارد اسـتفاده از مـدل پـذيرش فنـاوري درمصارف ورزشي (2015) ابراهيم (2014)

ارائة مدل نظري يكپارچه از عوامـل انگيزاننـدة پزشــكان بــراي پــذيرش سيســتم گــزارش الكترونيكي سلامت تعيــين مهــمتــرين عوامــل پــذيرشگزارش الكترونيكي سـلامت 1 توسـطپزشكان گاگنون و همكاران (2013)

توسعة مدل پذيرش فناوري براي بررسي عوامل تعيين كنندة رضايت كاربر از دستگاههاي رايانش ســيار و ارتبــاط ميــان رضــايت و عملكــردمشاهده شده پذيرش دستگاههاي رايـانش سـيار درصنعت ساختمان سازي س ان، پ ارك، ك يم و چ و(2012)

اين مقاله از مدل سان و همكارانش (2012) بهره برده است. در اين مـدل عوامـل مـؤثر بـرپذيرش فناوري با توجه به نظر خبرگان در مدل لحاظ شده است.
به كارگيري BYOD به بنيان مناسبي براي كاهش ريسكهاي پياده سازي نياز دارد. هرچنـدتنها مسئلة مهم در BYOD زيرساخت مناسب نيست، سياست گـذاري در پيـاده سـازي موفـق وتداوم استفادة درست و به جا از BYOD نيز اهميت بسياري دارد (فوجيتسو، 2013). راهبرد پايش مناسب (هنسما، 2013) يا شناسايي و اصلاح موانع پيادهسازي سيستم مديريت امنيـت اطلاعـات(تاجفر، ميمند، رضاسلطاني و رضاسـلطاني، 1393) مـي توانـد تهديـدها و ريسـكهـاي ا سـتفادة كاركنان از دستگاههاي شخصي را كاهش دهد. اغلب مطالعـاتي كـه بـه بررسـي سياسـت هـاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Electronic Health Record (EHR)
پياده سازي BYOD پرداخته اند، سپيدنامه هايي1 هستند كه شركتهـاي فعـال در زمينـة فنـاورياطلاعات و مشاوره منتشر ميكنند. سه سـپيدنامة پايـه توسـط شـركت هـاي فوجيتسـو2، دل3 و كاگنيزنت4 منتشر شده است. در جدول 2 سياستهاي BYOD به تفكيك سپيدنامههاي هـر سـه شركت آمده است.
جدول 2. سياستهاي BYOD به تفكيك شركتها
سياستهاي BYOD سپيدنامه
دامنه و واجد شرايطبودن؛ پيش نيازهاي فني؛ مفاهيم مجوز، استفاده از برنامههاي كاركردي شخصي براي اهداف كاري؛ استفاده از برنامههاي كاركردي شخصي در شبكة سازمان؛ امنيت؛ دستوركارهاي پشتيباني؛ نحوة پرداخت هزينة دستگاهها؛ مفاهيم ماليات؛ جنبة قانوني (درخواست بازپسگيري دستگاه به بخش فناوري اطلاعات، مسئوليت)؛ نقض سياستها (فوجيتسو، 2013). فوجيتسو
ملاحظات عمومي فني؛ پشتيباني فني؛ بازپرداخت مالي (نحوة پرداخت هزينـ ة دسـتگاه هـا )؛ مـديريتريسك فقدان دادههاي شركت (دل، 2012). دل
مقياس پذيري دستگاهها؛ معيار دستگاهها؛ تنظيمهاي پشتيباني و سيستمهـاي عامـل؛ تأييـد و صـدورگواهينامه براي دستگاه؛ پشتيباني دستگاهها؛ امنيت؛ واجد شرايط بودن؛ استفاد ة مجاز؛ پـذيرش و اداره ؛ مالكيت و مسئوليت؛ نحوة پرداخت هزينة دستگاهها، نقض سياستها (سنتوش ردي، 2013). كاگنيزنت

از اين رو با توجه به استفادة روزافزون از دستگاههاي شخصي مصرفكنندگان در انجام كارها و ريسكها و مزيت هاي استفاده از اين دستگاهها و با مد نظر قراردادن پژوهشهاي پيشـين كـه عوامل سياسي و عوامل پذيرش فناوري را همزمان در نظر نگرفتهاند، ارائه مدلي براي راهنمـاييسازمانها در پيادهسازي BYOD بايسته است.
مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي اين پژوهش، تركيبي از نتايج پژوهش هاي مرتبط پيشـين و مصـاحبه بـا خبرگـاناست. در حوزة اين مطالعه، شمار پژوهش هاي پيشين و صاحب نظران انـدك و محـدود اسـت . از اين رو با توجه به بررسي هاي به عملآمده، مي توان گفت مدل ارائه شـده در ايـن پـژوهش مـدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سپيدنامه (White paper) اسناد آگاهي دهنده اي است كه هر شركت براي ترويج يا برجسته كردن ويژگيهـاي محصـول،خدمت و راهكار منتشر ميكند. از اين اسناد فروش و بازاريابي، به منظور ترغيب و متقاعدكردن مشتريان بالقوه براي خريـديا اطلاع بيشتر دربارة محصول، خدمت، فناوري يا روش شناسي خاص، استفاده ميشود. در واقع سپيدنامه كتابچة راهنماي كاربر نيست و از آن پيش از فروش و با هدف بازاريابي استفاده مي شود، نه پس از فروش.
Fujitsu
DELL
Cognizant
نويني محسوب مي شود؛ زيرا چارچوبي مناسب و نـو بـراي شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر پـذيرشBYOD در سازمان ها ارائه كرده است كه در هيچ يك از مطالعات پيشين به چشم نمي خـورد يـااينكه به شيوه اي گـذرا بـه آن پرداختـه شـده اسـت. مـدل مفهـومي ايـن پـژوهش بـا بـازبينيپژوهش هاي پيشين و مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان در اين زمينه ارائـه شـده اسـت. شـكل 1 مدل مفهومي اين پژوهش را به نمايش گذاشته است.

شكل

1
.

پژوهش

مفهومي

مدل
)

عواملمؤثر

پذيرش

بر
BYOD
(

پياده

بر

موثر

عوامل

سازي
BYOD

از

استفاده

در

تاري
ف
ر

تمايل
فناوري

C
1

سياسي

عوامل

)
مختص

سياست

به
گذاري
(

C
2

با

ارتباط

شغل

مديران

حمايت

فني

پشتيباني

فني

پيچيدگي

ملموس

نتايج

بودن
به

كارگيريفناوري

پشتيباني

و

دستگاه

سياست

نحو

سياست
ة
هزين

و

پرداخت
ة

دستگاه

ميزان

و

اطلاعات

امنيت

سياست
دسترسي

به

اطلاعات

و

ريسك

سياست

دستگاه

مسئوليت

استفاد

سياست
ة

مجاز

S
1

S
2

S
3

S
4

S
5

S
6

S
7

S
8

S
9

S
10

شكل

1

.

پژوهشقیمت: تومان


پاسخ دهید