Journal of Information Technology Management د ناوری اطلاعات
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 8، شمارة 1 بهـار 1395 ص. 176- 155

اولويت بندي كاربردهاي فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران: محركي براي توسعة پايدار
روح اله قاسمي1، علي محقر 2، حسين صفري 3، محمدرضا اكبري جوكار 4
چكيده: توجه به سلامت يكي از زمينه هاي توسعة پايدار در كشورهاست. فناوري اينترنت اشـيادر اين بخش كاربردهاي متنوعي دارد كه در ايران بررسـي نشـده اسـت . هـدف ايـن پـژوهشاولويت بندي كاربردهاي اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران براي دستيابي به توسـعة پايدار است. روش پژوهش از نظر هدف كاربردي اسـت و از ل حـاظ ابـزار گـردآوري اطلاعـات، توصيفي به شمار ميرود و با توجه به روش پژوهش (فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي) در ميان پژوهش هاي توصيفي از نوع پيمايشي ـ تـك مقطعـي اسـت. پـس از جمـعآوري مـاتريسهـايمقايسه هاي زوجي توافقي، به شاخصها وزني اختصاص يافـت و اولويـت كاربردهـاي فنـاورياينترنت اشيا تعيين شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، شاخص هاي كاميـابي اقتصـادي و كيفيـت زندگي به ترتيب بيشترين اهميت را براي توسعة پايدار اينترنـت اشـيا در بخـش سـلامت ايـراندارند. همچنين بر اساس نتايج پژوهش، مهم تـرين اولويـت در ايـران بـراي اسـتفاده از فنـاورياينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان، به ترتيب كاربردهاي »مديريت بيمـاريهـاي مـزمن«، »نظارت بر بيماران«، »كنترل آلودگي« و »تشخيص افتادن« شناخته شدند.

واژه هاي كليدي: اينترنت اشيا، توسعة پايدار، سلامت هوشمند، فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي .

دانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشيار گروه مديريت صنعتي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشيار گروه مديريت صنعتي، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاد دانشكدة مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 13/04/1394 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 21/09/1394 نويسندة مسئول مقاله: روح اله قاسمي E-mail: ghasemir@ut.ac.ir
،1
مقدمه
انقلاب اينترنت در دهه هاي اخير نشـان داد انـواع تـازه اي از فنـاوري هـا مـي تواننـد تمـام ابعـادكسب وكارها را تحت تأثير قرار دهند (پريمكومار و رابرتز، 1999). امروزه بهكمـك فنـاوري هـاينوين مانند اتصالات، ارتباطات بي سيم و سنسورهاي آن، ارتباطات همه جـايي امكـان پـذير شـدهاست. اينترنت از مدل WWW1 يا به بيان ديگر صفحات ثابت عبور كرده است و Web2 نيز كه معروف به شبكه هاي اجتماعي است، به سوي Web3 يا همان دنياي پردازشهـاي همـهمكـاني حركت مي كند (گابي، بويا، ماروسيك و پالانيسوامي، 2013).
صاحبان كسب و كارها نيز از »اينترنت اشـيا « مطالـب بسـياري را مـنعكس كـردهانـد و آن را راهكاري تازه در فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT)2 ميدان نـد و معتقدنـد اينترنـت اشـيا بـراي كسب درآمد پتانسـيلي خـوبي دارد (مركـز تحقيقـات مخـابرات ايـران3، 1394 الـف ). بـر اسـاس تخمينهاي مؤسسة تحقيقات فناوري اطلاعات گارتنر4 (منتشر شده در جولاي 2014)، در چرخة فناوري هاي نوظهور5 انتظار مي رود فناوري اينترنت اشيا6 بين 5 تا 10 سال آينده به تكامل برسد (لي ـ هونگ، فنن و تويت، 2014).
هدف اينترنت اشيا توانمند سازي اشيا براي اتصال در هر زمان و مكان، بـا هـر چيـزي و هـر شخصي است كه از هر مسير يا شبكه و خدمت به صورت ايده آل استفاده مي كنـد . اينترنـت اشـيا تكامل جديدي از اينترنت است. اينترنت اشيا فناوري جديدي است كه به حضـور نافـذ محيطـي توجه مي كند و از تنوع چيزهايي با اتصالات بيسيم و سيم دار به محاوره با يكـديگر مـي پـردازد. اين اشيا براي ايجاد كاربردها يا خدمات جديد و دستيابي به اهداف مشترك با يكديگر همكـاري مي كنند و در واقع چالش هاي توسعه براي ايجاد جهاني هوشمند و بزرگ به شمار ميروند. جهاني كه به شكل واقعي، ديجيتال و مجازي است و به سمت شكل گيري محيط هاي هوشمند، همگـرا
مي شوند و حوزه هاي هوشمندتر انرژي، حمل ونقل، سلامت، شهرها و بسياري ديگـر را بـه وجـود مي آورند (آتزوري، ايرا و مورابيتو، 2010؛ ساندمايكر، گويليمين، فرايسس، و وولفله، 2010؛ تان و وانگ، 2010؛ وِرمسان و همكاران، 2011).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
World Wide Web
Information and communications technology (ICT)
Iran Telecommunication Research Center (ITRC)
4 .Gartner, Inc.
Hype Cycle of Emerging Technologies
Internet of things (IoT)
اكنون اينترنت اشيا از دوران كودكي خارج شده و كاربردها و خدمات متنوع نوآورانه اي را براي كسب و كارها، افراد و دولت ها، فراهم كرده است. از اين رو پژوهشگران و سازمان هـاي پژوهشـيبين المللي آن را انقلاب بعدي فناوري اطلاعات و ارتباطات معرفي كرده اند (ميوراندي، چلامتلك، سيكاري و دپيليگرينـي، 2012؛ وِرمسـان و همكـاران، 2013؛ پـِرِرا ، زاسلاوسـكي، كريسـتين، وجئورگاكوگولوس، 2014: الف)، اما در حقيقت در كاربرد نيز اينترنت اشيا پيشرفت هاي چشمگيري داشته است (لي، هويو، ليو، و ليو، 2012). بيشترين صنايع بهره منـد شـده از كاربردهـاي فنـاورياينترنت اشيا در حوزه هاي انرژي (وِرمسـان و همكـاران، 2011؛ تسـاي، لاي، چيانـگ و يانـگ،2014)، حمل و نقل1 (آلتورجمن، الفقيه، الصـالح و حسـنين، 2013؛ آتـزوري و همكـاران ، 2014)، خرده فروشي2 (ژنگ، سيمپلات ـ ريل، بيستيكيان و موفتـاح، 2011؛ دا خـي، هـي و لـي، 2014)، خانة هوشمند3 (ميوراندي و همكاران، 2012؛ وِرمسان و همكاران، 2013) و بهداشـت و درمـان4
(آتزوري و همكاران، 2014؛ گلاهاك و همكاران، 2014) گزارش شده است.
در عمل نيز، كشورهاي مختلـف از جملـه ايـالات متحـدة آمريكـا ( پـروژة چـالش آمريكـايهوشمند5، 2015)، چين (اينترنت اشياي چين6، 2015)، اتحادية اروپا (خوشـة پژوهشـي اروپـايياينترنت اشيا7، 2015) و هند (ديتي، 2015) با انگيزههاي متفاوت از گسترش فناوري اينترنت اشيا حمايت مي كنند.
بر اساس گزارش خوشة پژوهشي اينترنت اشياي اروپـا (IERC)، سـه محـرك بـراي توسـعة اينترنت اشيا در كشورها، دستيابي به شاخص هاي كاميابي اقتصادي8، افزايش كيفيـت زنـدگي9 و حفاظت از محيط زيست10 است (اسميت، 2012: 232) كه در ادبيات توسعة پايدار به آنهـا توجـهشده است (كارتر و استون، 2011).
از سوي ديگر تا كنون در ايران تنها دانشگاه ها و مراكز پژوهشي معدودي اهميت اين موضوع را درك كردهاند. براي نمونه كنفرانس همايش بين المللي اينترنت اشـيا در 24 شـهريور 1393 در دانشگاه اصفهان برگزار شد و مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز در قالـب چنـد پـروژة پژوهشـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Transportation
Retailing
Smart home
Healthcare
The SmartAmerica Challenge
China Internet of Things
IoT European Research Cluster (IERC)
Economic Prosperity
Quality of Life
Environmental Protection
،1
موضوع اينترنت اشيا را در ابعاد حاكميت، فناوري، وسيله ها، بازار، شبكه، امنيت و كاربردها بررسي كردند. بر اساس اين بررسي ها مي توان گفـت هنـوز اهميـت و پتانسـيل اينترنـت اشـيا در ايـرانبه درستي درك نشده است و كاربردهاي اينترنت اشيا به ارتباطات ماشين با ماشين1 (M2M) و يا توسعة فناوري هاي مبتني بر شناساگر فركانس راديويي2 محدود مي شود (مركز تحقيقات مخابرات ايران، 1394:الف؛ مركز تحقيقات مخابرات ايـران، 1394 ب، مركـز تحقيقـات مخـابرات ايـران،1394 ج).
در مركز تحقيقات مخابرات ايران، بر اساس پيمايشي كه براي ترسيم نقشة راه اينترنت اشياي ايران براي دستيابي به جايگاه مناسب در چشم انداز 1404 انجام شد، صنعت بهداشـت و درمـان، اولويت اصلي ايران براي توسعة اينترنت اشيا شناسايي شده است (مركز تحقيقات مخابرات ايران، 1394 الف). با اين حال هنوز هيچ اولويتي از كاربردهاي اينترنت اشيا در اين صنعت مشخص نشده است و به نظر مي رسد استفاده از فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمـان بـه تعريـف واولويت بندي حوزه هاي كاربردي نياز دارد. به بياني ديگر، اولويت بندي حوزه هايي از كاربرد اينترنت اشيا در بخش بهداشت كه بيشترين پتانسيل را براي توسعة پايـدار بخـش بهداشـت و درمـان درايران دارند، ضروري است.
شايان ذكر است در ايران، كاربرد نوآورانة فناوريهاي نوين همواره مد نظر پژوهشگران بوده است (محقر، لوكس، حسني، علي منشي، 1387؛ خداداد حسيني و فتحـي، 1390) امـا تـا كنـونپژوهشي دربارة كاربردهاي فناوري اينترنت اشيا در ايران (به ويژه در بخـش بهداشـت و درمـان) اجرا نشده است. هدف اين پژوهش، اولويت بندي زمينه هاي كاربردي توسعة فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان در ايران است؛ به گونه اي كه دستيابي به پايداري در حوزة سـلامت را تسهيل كند. از اين رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال هاي زير است:
وزن هر يك از شاخص هاي كاميابي اقتصـادي، كيفيـت زنـدگي و حفاظـت از محـيطزيست، براي ارزيابي كاربردهاي اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايـران چقـدراست؟
اولويت هر يك از كاربردهاي اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمـان ايـران بـه چـهترتيب است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Machine to Machine (M2M)
Radio-frequency identification (RFID)

پيشينة پژوهش فناوري اينترنت اشيا
عبارت اينترنت اشيا را براي اولين بار كوين اشتون در سال 1999 به كار برد و جهـاني را توصـيفكرد كه در آن هر چيزي شامل افراد، حيوانات، گياهان و حتي اشياي بي جان (ماننـد ماشـين هـا )، بتوانند براي خود هويت ديجيتال داشته باشند و به رايانـه هـا اجـازه دهنـد آنهـ ا را سـازماندهي ومديريت كنند. اينترنت در حال حاضر همة مردم را به هم متصل مي كند، ولي با اينترنت اشيا تمام اشيا به هم متصل مي شوند و مي توان به كمك اپليكيشن هاي موجـود در تلفـن هـاي هوشـمند و تبلت، آنها را كنترل و مديريت كرد (اشتون، 2009). در واقع اينترنت اشيا مفهومي جديد در دنياي فناوري و ارتباطات است كه به عنوان فناوري اي مدرن قابليت ارسـال داده از طريـق شـبكه هـايارتباطي، اعم از اينترنت يا اينترانت، را براي هر چيزي (انسان، حيوان يـا اشـيا) فـراهم مـي كنـد (چيوئي، لافلر و رابرِتز، 2010؛ فاكس، كامبوروگاموف، و هارتمن، 2012). كسب و كارها بـه شـدتبه اينترنت اشيا توجه كرده اند و اين موضوع به توسعة كسب و كارهـاي الكترونيـك1 منجـر شـدهاست (يوكلمن، هريسون و ميكائيلز، 2011) و در بسياري از موارد مديريت روابط بـا مشـتريان ازطريق اين فناوري اطلاعاتي آسان مي شود (شاكونگ و جيدونگ، 2010). در واقـع اينترنـت اشـيارويكردي است كه تعامل پذيري بين شي با شي، شي با انسان، و انسان با شي را ارتقا مي دهـد و به كمك چنين رويكردي خدمات جديدي ظهـور خواهنـد كـرد (ميورانـدي و همكـاران ، 2012).
همچنين يكي از اهداف اصلي اينترنت اشيا، افزايش هوشمندي در زندگي، كسب و كـار و اقتصـاداست (تان و وانگ، 2010).
معماري لايه اي اينترنت اشيا2
اتحادية بينالمللي ارتباطات (ITU)3 يكي از مراجع جهاني در حوزة ارتباطات، به طراحي معماري اينترنت اشيا ( شكل 1) اقدام كـرده اسـت. ايـن معمـاري بـا لايـه هـاي كاربردهـا4 (اپليكيشـن )، پشتيباني5، شبكه ها6 و وسيله ها7 به كمك قابليت هاي مديريتي و امنيتي و با استفاده از كاربردهاي اينترنت اشيا به توسعة شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند، ساختمان هوشـمند، انـرژي هوشـمند،صنعت هوشمند، سلامت هوشمند و زندگي هوشمند كمك مي كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Electronic Business (e-Business)
IoT layered architecture
International Telecommunication Union (ITU)
Application layer
Service and application support layer
Network layer
Device layer
،1

شهر هوشمند حمل و نقل
هوشمند ساختمان
هوشمند
انرژي هوشمند صنعت هوشمند سلامت
هوشمند زندگي هوشمند
قابليت هاي مديريتي:

قابليت هاي عمومي
مديريتي

قابليت هاي ويژة مديريتي

لاية كاربرد:
كاربردهاي اينترنت اشيا
قابليت هاي امنيتي:

قابليت هاي عمومي امنيتي

قابليت هاي ويژة امنيتي

لاية پشتيبان كاربرد و خدمات:
پشتيباني عمومي، پشتيباني ويژه
لاية شبكه:
قابليت هاي شبكه سازي، قابليت هاي انتقال
لاية وسيله ها:
درگاه ها، وسيله ها

شكل 1. مدل لايه اي معماري اينترنت اشيا (ورمسان و فرايسس، 2014: 15، به نقل از ITU)
ِ
همان طور كه در اين مدل معماري اينترنت اشيا مشاهده مي شود، كاربردهـاي اينترنـت اشـيامي توانند به افزايش هوشمندي سلامت در جامعه منجر شوند.
سلامت هوشمند
كاربردهاي اينترنت اشيا، بازار بالقوة آينده داري در حوزة خـدمات سـلامت الكترونيـك و صـنعتارتباطات از راه دور دارد (وِرمسان و فرايسس، 2014: 64). اينترنـت اشـيا مـي توانـد بـا افـزايش هوشمندي كسبو كار در بيمارستان ها و مراكز درماني، خدمت رسـاني بـه بيمـاران را آسـان كنـد(رومان، ناجرا و لوپز، 2011). همچنين اينترنت اشيا زمينـه هـاي بهبـود سـلامتي و پيشـگيري ازبيماري ها را با نظارت هاي مداوم بر فعاليت افراد عادي يا مستعد بيماري فراهم ميكند (وِرمسـانو فرايسس، 2014: 62؛ باندياوپادهياي و سن، 2011). به بيماران كمك مي كند توانمند تر شوند و كسب و كارها نيز مي توانند سود اقتصادي از اين بازار نوآورانة جديد را از آن خود كنند. به نوعي هم مشكلات اجتماعي بيماران و افراد نگران نسبت به سلامت، راحت تر برطرف مـي شـود و كيفيـتزندگي شان به نوعي بهبود مي يابد (هلال، كوك و اسچمالز، 2009) و هـم بـه رونـق اقتصـادي دربخش بهداشت و درمان كمك مي كند (هالر، كارنوسكوس و اسچروث، 2009). همچنين با كمك اين فناوري مي توان تأثيرات فعاليت هاي بيمارستاني بر محيط زيست (مانند توليد و از بين بـردنزباله هاي بيمارستاني) را بهتـر مـديريت كـرد و بـه محـيط زيسـت نيـز كمتـر صـدمه زد (پـِرِرا،زاسلاوسكي، كريستين، و جئورگاكوگولوس، 2014: ب). كاربردهاي اينترنت اشـيا مـيتواننـد بـهتوسعة سكوهايي1 (پلت فرم هايي) بينجامند كه با افزايش هوشمندي سلامت، خدمات نوآورانـه اي را براي بيماران و نيازمندان به مراقبتهاي پزشكي فراهم كنند و علاوه بر بهبود كيفيت زنـدگيمردم جامعـه ، بـه ارتقـاي سـلامت، امنيـت، دسترسـي آسـان بـه خـدمات پزشـكي اضـطراري،مراقبت هاي مداوم و پشتيباني سريع بپردازند (وِرمسان و فرايسس، 2014: 63).
حوزه هاي كاربردي اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان
بيمارستان ها و مراكز درماني و سياستگذاران بخش بهداشت و درمان در كشورها همـواره در پـياستفاده از فناوري هاي جديد اطلاعاتي بوده اند (بيوسكارت ـ زفيـر، برِنـدر، بيواسـكارت، و منـاجِر ـ دپريِستر، 1997؛ پونو و همكاران، 2006؛ جوه، گائو و آگـاروال، 2011؛ آنكـر، كـرن، آبرامسـون،كايوشال، 2012). اينترنت اشيا بهعنوان فناوري اطلاعاتي نوظهور، جايگاه ويژة خود را در بخـشبهداشت و درمان (سلامت) به دست آورده است. فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمـانكاربردهاي متنوعي دارد (اكيلديز، سـو، سانكاراسـوبرامانيام و كـاييركي،2002؛ لـين و همكـاران،2009؛ لي و همكاران، 2011؛ ميوراندي و همكاران، 2012؛ آلتورجمن، الفقيه، الصالح و حسـنين،
2013؛ گابي و همكاران، 2013؛ آتزوري و همكاران، 2014؛ گلاهاك و همكاران، 2014).
خوشة پژوهشي اينترنت اشياي اروپا (IERC) دسته بندي جـامعي بـراي زمينـههـاي كـاربرداينترنت اشيا براي سلامت هوشمند در بخش بهداشت و درمان (سلامت) ارائه كرده است. برخـيكاربردها از نوع خدمت و برخي از نـوع محصـول هسـتند. كاربردهـاي اينترنـت اشـيا در بخـشبهداشت و درمان (سلامت هوشمند) عبارت اند از:
• تشخيص افتادن2: اين كاربرد متمركز بر افراد مسن و ناتوان است و در پي كمك به زنـدگيآنهاست، به طوري كه بتوانند مستقل زندگي كنند ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Platforms
Fall detection
نظارت بر فعاليت هاي فيزيكي افراد سالمند1: با نصب ادواتي خاص مـي تـوان فعاليـت هـايفيزيكي و وضعيت فيزيولوژيكي افراد (به ويژه افراد سـالمند ) را رصـد كـرد. در ايـن صـورتمي توان داده هايي را در طول زمان از اين افراد به دست آورد و به تحليل آنها پرداخت؛ • يخچال هاي پزشكي (كنترل دماي دروني محافظت كننده ها)2: برخي المنـتهـاي ارگانيـكبايد در محفظههايي با شرايط (دمايي) خاص نگه داري شوند. اينترنت اشيا مي تواند به خـوبي اين وظيفه را برعهده گيرد و تعامل اشيا را ايجاد كند؛
مراقبت از ورزشكاران3: اين كاربرد در خصوص اندازهگيري وزن، خواب، تمـرين، وزن، فشـارخون و ديگر پارامترهاي مهم براي ورزشكاران حرفه اي به كار مي رود؛
نظارت بر بيماران4: براي نظارت درونبيمارستاني، از راه دور (به ويژه سالمند) يـا مراقبـت در منزل بيماران به كار مي رود؛
مديريت بيماري هاي مزمن5: مراقبت از بيماران با بيماري هاي مزمن، بدون نياز به حضور در محل. اين فناوري حضور افراد به بيمارستان ها را كاهش مي دهد و نتيجة آن هزينـة كمتـر،كاهش زمان اقامت در بيمارستان و كاهش رفت و آمدها (حتي كاهش مصـرف سـوخت) را به دنبال دارد؛
اشعة ماوراي بنفش6: اندازه گيري اشعة مـاوراي بـنفش و مطلـع سـاختن افـراد از اينكـه بـهمناطقي خاص وارد نشوند يا در ساعاتي خاص از قرارگرفتن در معرض اشعة ماوراي بـنفشخودداري كنند؛
كنترل آلودگي (كنترل بهداشت دست)7: با اتصال ادواتي ماننـدRFID هـاي طراحـي شـده براي اندازه گيري آلودگي ها، مي توان آلودگي محيطي يا دست و بدن را شناسايي كرد؛
كنترل خواب8: وسايلي كه با اتصال به فرد، علائمي مانند ضـربان قلـب، فشـار خـون و… را طي زمان خواب شناسايي ميكنند و مي توان اين داده ها را پس از گرد آوري تحليل كرد؛ • سلامت دندان9: مسواك هاي مجهز به بلوتوث كه با كمك اپليكيشن هاي تلفن هاي هوشمند اطلاعات مسواكزدن افراد را ثبت ميكنند و براساس آن ميتوان عادات مسواك زدن فرد را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Physical activity monitoring for aging people
Medical fridges
Sportsmen care
Patient surveillance
Chronic disease management
Ultraviolet radiation
hygienic hand control
Sleep control
dental health
به عنوان اطلاعات شخصي بررسي كرد يا آمـار هـا را بـا د ندانپزشـك بـه اشـتراك گذاشـت (وِرمسان و فرايسس، 2014: 33-32).
شاخص هاي پايداري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان
سازمان ملل متحد1 (1987) پايداري2 را مفهومي تعريف كرد كه به دنبال رفـع ن ي ازهـاي كنـونيبشر بدون به خطر انداختن توانايي هاي نسل هاي آتي براي رفع نيازهايشان است. از طرفي، پورتر و كرامر (2011) در مقالة خود بيان كردند كه در سـال هـاي اخيـر، كسـب و كارهـا عامـل اصـليمشكلات اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي شناخته ميشوند. كاهش اعتمـاد بـه كسـب و كـار سبب مي شود رهبران سياسي خط مشي هايي تدوين كنند كه موجب تضعيف رقابت پذيري و رشـداقتصادي شود. گزينش چنين خط مشيهايي در چند دهة اخير اين تصور را به وجود آورد كـه بـين»كارايي اقتصادي« و »پيشرفت اجتماعي« رابطة عكـس وجـود دارد. دولـت بايـد مـديريت بـهروش هايي را بياموزد كه خلق ارزش مشترك اجتماعي و اقتصادي را آسان كند، نه آنكـه جلـويآن را بگيرد. خلق ارزش مشترك ب هطور هم زمان بر ارتباط پيشرفت اجتماعي و اقتصادي متمركز است و قدرت ترغيب موج بعدي رشد جهاني را دارد. كرين، پالازو، اسپنس و مـاتيين (2014) بـابررسي مفهوم مطرح شدة پورتر و كرامر، بيان كردند كه ايدة خلق ارزش مشترك نقـش دولـت رادر رفتارهاي پاسخگويانه نسبت به توسعة پايدار شفاف مي كند.
در اين پژوهش براي ارزيابي حوزه هاي كاربردي فناوري اينترنت اشـيا در بخـش بهداشـت ودرمان در ايران از شاخص هاي كاميابي اقتصادي، افـزايش كيفيـت زنـدگي و حفاظـت از محـيطزيست استفاده مي شود. همان طور كه قبلاً اشاره شد، اين شاخص ها را خوشة پژوهشـي اينترنـتاشياي اروپا (IERC)، به عنوان محرك هاي توسعة اينترنت اشيا در كشورها معرفـي كـرده اسـت (اسميت، 2012: 232) و در ادبيات توسعة پايدار نيز به آن توجه مي شود (كارتر و استون، 2011). در ادبيات نظري پژوهش نيز، شاخصهاي كاميابي اقتصادي در حوزة اقتصادي (بانسـال، 2005)، كيفيت زندگي در حوزة اجتماعي (بايود و همكاران، 2001) و حفاظت از محيط زيسـت در حـوزة محيطي (ژانگ و ونِ، 2008) قرار دارد. دياكين (2001) نيز كاميابي اقتصادي را در كنـار كيفيـت محيط زيست براي توسعة پايدار در بخش حمل و نقـل ضـروري دانسـت. پـورتني (2003) بـرايداشتن شهرهاي پايدار در ايالات متحدة آمريكا، توجه بـه كيفيـت زنـدگي و توسـع ة اقتصـادي وزيست محيطي را مهم تلقي كرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
United Nations
Sustainability
مدل مفهومي پژوهش
نمودار سلسله مراتبي اين پژوهش كه بر اساس آن كاربردهـاي فنـاوري اينترنـت اشـيا در بخـشبهداشت و درمان با توجه به شاخص هاي توسعة پايدار اينترنت اشيا اولويـت بنـدي مـي شـوند، بـاتوجه به منطق روش »فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)1« به شكل زير است:

زيست

محيط

از

حفاظت

زندگي

كيفيت

اقتصادي

كاميابي

شاخص

ها

كاربردهاي

انتخاب
IoT

ايران

درمان

و

بهداشت

بخش

در

كلي

هدف

تشخيص
افتادن

بر

نظارت
فعاليت

هاي

فيزيكي
سالمندان

يخچال

هاي
پزشكي

از

مراقبت
ورزشكاران

…..

سلامت
دندان

گزينه

ها

زيست

محيط

از

حفاظتقیمت: تومان


پاسخ دهید